จัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลพนมทวนได้จัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้ประชาชนทราบถึงโครงการและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่