เป้าประสงค์


 
เป้าประสงค์

1.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย

2.ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

3.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

5.ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

6.ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในชุมชน

7.ส่งเสริม และพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8.ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

9.ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในชุมชน ให้ได้มาตรฐาน

 

 

09/12/2016

1029

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com