ยุทธศาสตร์เทศบาล


 

ยุทธศาสตร์เทศบาล

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมฐานความรู้และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย

 

09/12/2016

1407

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com