นโยบายการบริหารงาน


นโยบายการพัฒนา (Management)


1. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
2. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
5. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในชุมชน
7. ส่งเสริม และพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
9. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในชุมชน ให้ได้มาตรฐาน

26/10/2016

1247

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com