Change For Good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า ให้ของขวัญปีใหม่ 2561 แก่แผ่นดินไทย.....


Change For Good  เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

ขอเชิญทุกท่านและ อถล.ร่วมกันให้ของขวัญปีใหม่ 2561 แก่แผ่นดินไทย......

ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

23/01/2018

1086

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com