การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน


ประชาสัมพันธ์เรื่อง การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
 
        สืบเนื่องจาก ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของชุมชน ป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะ อันดับ 1 ของประเทศ ประจำปี 2560 ในการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง เริ่มจากครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี
 
        กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดได้นำข้อดำริของประธานแม่บ้านมหาดไทย มาเป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทางและให้จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และขอความร่วมมือข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำ"ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"ในครัวเรือนของตน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ในครัวเรือน
 
        เทศบาลตำบลพนมทวน จึงขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมทวน จัดถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยวิธีการย่อยสลายในถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติต่อไป เพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

28/11/2018

682

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com