คู่มือประชาชนเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน


เทศบาลตำบลพนมทวน ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลพนมทวน ร่วมกันจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก” เพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

28/11/2018

945

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com