ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (ประชุมปรึกษาหารือ (นอกรอบ) การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566)

.

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com