ประวัติ

ในปีพุทธศักราช 2499 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2499 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 74 ลงวันที่ 7 มกราคม 2500 มีพื้นที่ประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 โดยมีพื้นที่และอาณาเขตเท่าเดิม