Day: สิงหาคม 21, 2023

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 การประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน