Day: พฤษภาคม 15, 2023

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันยุง ให้กับโรงเรียนวัดบ้านทวน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 พนมทวน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันยุง ให้กับโรงเรียนวัดบ้านทวน และ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 พ่นให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 พนมทวน โดยเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นบริเวณภายในตัวอาคารเรียน หอนอน บ้านพักครู และบริเวณพื้นที่ในโรงเรียนโดยรอบ