Day: มกราคม 23, 2023

ประชุมโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ คุณวัชระกิจ รองปลัดเทศบาล และ นายจิระเดช สตารุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ท่านนายก สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน และคณะ ได้เยี่ยมชม, ตรวจ, จัดระเบียบความเรียบร้อยและมาพบปะ พูดคุย กับพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชน

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ท่านนายก สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน และคณะ ได้เยี่ยมชม, ตรวจ, จัดระเบียบความเรียบร้อยและมาพบปะ พูดคุย กับพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลพนมทวน