Month: กรกฎาคม 2023

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ (พิธีช่วงเช้า)

พิธีช่วงเช้า วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี มีพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา

ประชุมปรึกษาหารือ (นอกรอบ) การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ประชุมปรึกษาหารือ (นอกรอบ) การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลพนมทวน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมการวิ่งธงงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลพนมทวนเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งธงงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ท่านนายก สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมทวน ณ วัตะโกและ Sriayuthaya lion park จังหวัดพระนครศรีอยุธยา