Day: มกราคม 26, 2024

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพนมทวน – บ้านบ่อหว้า จากบ้านนายฝัด บรรจบถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง สาย ๓๒๔ (ชุมชนดอนเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

НиТ№?ГРЎТИ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพนมทวน – บ้านบ่อหว้า จากบ้านนายฝัด บรรจบถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง สาย ๓๒๔ (ชุมชนดอนเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

НиТ№?ГРЎТИ

ประกวตราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก นนสายพนมทวน – บ้านบ่อ หว้า จากบ้านนายฝัด บรรจบถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง สาย ๓๒๔ (ชุมชนดอนเสือ) ด้วยวิธี ประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)