Day: กุมภาพันธ์ 20, 2023

ประชุมสภาเทศบาลตําบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ประชุมสภาเทศบาลตําบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมทวน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566