Day: ตุลาคม 5, 2023

ประกาศ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลพนมทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ เรื่องผลการประเมินแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566