Month: กรกฎาคม 2020

การดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งสเริมสุขภาพ และป้องกันโรค

การดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งสเริมสุขภาพ และป้องกันโรค

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมคสามรพ้อม การแก้ไขโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ (ไม่ใช่การให้ความรู้)

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมคสามรพ้อม การแก้ไขโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ (ไม่ใช่การให้ความรู้)

จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วม้องถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน

จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วม้องถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน