Day: มกราคม 24, 2023

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลาตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น.

กองสาธารณสุขฯ จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้นำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลาตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น.