Day: มกราคม 3, 2023

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน