Month: พฤศจิกายน 2022

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 (กิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพฉุกเฉินจากภัยพิบัติและอัคคีภัยในโรงเรียน)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพฉุกเฉินจากภัยพิบัติและอัคคีภัยในโรงเรียน ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี