Day: กุมภาพันธ์ 21, 2023

พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

15/2/66 กองสาธารณสุขฯ ได้รับแจ้งจาก อสม. โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หมู่ 3 (ชุมชนดอนเสือ) จึงรีบให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

20/2/66 โรงเรียนวัดบ้านทวนได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลพนมทวน เพื่อให้พ่นหมอกควันในพื้นที่ของโรงเรียน เนื่องจากมียุงจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ ดังนั้นกองสาธารณสุขจึงรีบให้เจ้าหน้าของเทศบาลดำเนินการพ่นหมอกควันในอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนโดยรอบ เพื่อป้องกันยุงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก