การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่เทศบาลได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้กำหนดแนวทางตามวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นไป