ประกวตราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก นนสายพนมทวน – บ้านบ่อ หว้า จากบ้านนายฝัด บรรจบถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง สาย ๓๒๔ (ชุมชนดอนเสือ) ด้วยวิธี ประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)