วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“  เทศบาลตำบลพนมทวน เป็นชุมชนน่าอยู่  สภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีการศึกษาเป็นเลิศ ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  มีส่วนร่วมในการบริหาร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและความสามัคคีในชุมชน  ”